เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการชี้แจงและทำความความเข้าใจกรอบการวิจัยในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนต่อไป