เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ
คุณสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา (Site visit) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TLO พร้อมทั้งรับฟังแผนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และให้ข้อเสนอแก่มหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดำเนินงานหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ระดับ Early stage
มีการกำหนด กฏระเบียบ จัดกิจกรรมและโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจในลำดับต่อไป