การอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา และ วข.พัทลุง