เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017
International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพมหานคร
ซึ่งการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักวิชาการจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และ บุคลากรในภาครัฐและเอกชน ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ค้นพบใหม่และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหว่างกัน อีกทั้งมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ สู่สาธารณชน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป