เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวน 1,600 คน ประกอบ ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน
ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจากผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1) ผลงานวิจัย เรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอยระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม” โดย ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2) ผลงานวิจัย เรื่อง “เทคนิคคลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์แบบภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดย อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย คณะวิทยาศาสตร์
3) ผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม “สร้างคน สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดย น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการกลุ่มงานวิจัยยางพารา กลุ่มปาล์มน้ำมัน กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิตัล กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนใต้
นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา