เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
กำหนดจัด การประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา คลองท่าแนะ – คลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2)
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดยมีนักวิจัยนำเสนอผลการนำเดินงาน พร้อมทั้งรับฟังการวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประธานกรรมการร่วมเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน
และสภาเกษตรจังหวัดพัทลุง ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการวิจัยดังกล่าว