เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการส่งเสริมการสร้างสุขให้กับบุคลากร
และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน)
ณ ชลนภา รีสอร์ท ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช