ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
ภายใต้หัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 "Research to mobilize society"
ระหว่างวันที่  3-6 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
website: http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27