สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิจัย
โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงาน