เวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง