โครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง” ช่วยเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย....ได้อย่างไร?
วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมทางไกลปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ขันธปราบ
อดีตผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เป็นวิทยากรบรรยาย สร้างความเข้าใจในบทบาท หลักการ กระบวนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย