เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดการนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ที่เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรร ทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อพี่เลี้ยงนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมวิพากษ์และรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีนักวิจัย พี่เลี้ยงนักวิจัยและ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 31 คน