การประชุมเพื่อจัดทำแผนที่วิจัยของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์