เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นำทีมนักวิจัยระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยประเด็นยางพารา โดย
ช่วงเช้า : ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโจทย์วิจัย ณ สหกรณ์ยางพาราบ้านแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ช่วงบ่าย : ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง