สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพละศึกษา
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา
เข้าศึกษาดูงานบริหารสำนักงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิจัย
โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงาน