การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
HERP CONGRESS V  
“รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์) และนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” โดยมีนักวิจัย 2 ท่าน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก ภาคโปสเตอร์ กลุ่มมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ได้แก่

          1. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัย เรื่อง การจำลองแบบการกระจายความเร็วของลมร้อนอุณหภูมิห้องอบยางแผ่นดิบรมควันสำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยาง
2. อ.ดร.ศุภลักษณ์  อำลอย คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เรื่อง  เครื่องวัดค่าความหวานที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับวัดปริมาณของน้ำตาลโดยรวมในผลไม้