การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณ นำนักวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 60 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

          โดยนำผลงาน จำนวน 4 เรื่องจัดแสดง ได้แก่
          1) กังหันลมแนวตั้งที่มีส่วนบังคับลม ของ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ และ ผศ.ดร.ธเนศไชยชนะ
          2) เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบชั่งน้ำหนัก ของ น.ส.จุฑารัตน์ นาคทุ่งเต่า และ นายศุภกร กตาธิการกุล
          3) ชุดทดลองการตกอย่างอิสระ ของ นายศุภกร กตาธิการกุล และ นายสุเจนต์ พรหมเหมือน
          4) ชุดอุปกรณ์ไร้สายควบคุมไฟรถจักรยาน ของ นายณัฐวัฒน์ บัวพรม และคณะ