การสัมมนาทางวิชาการ Japan Education Fair and JSPS Guidance Seminar at Thaksin University
โดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 18 ม.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา