การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย
วันที่ 9 - 13 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช สงขลา