การอบรมปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS :
ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation)”
วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา