การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม SC 2218 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ พัทลุง