เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมชี้แจงกรอบงานวิจัย เงื่อนไข
พร้อมระดมสมองแลกเปลี่ยน เพื่อให้การพัฒนาข้อเสนอโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องของแหล่งทุน
ในการนี้ มีนักวิจัย อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่