เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
“นักวิจัย ม.ทักษิณ พบแหล่งทุนวิจัย ครั้งที่ 1 : วิจัยพบ สกว.”
ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ผู้ประสานงานจากฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ชุดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) พร้อมทั้งแนวทางการรับสมัครทุน ณ ห้องประชุม LRC 2 ชั้น 8
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มีผู้บริหารและนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยภูมิปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว