ภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าเยี่ยมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “วิจัยสัญจร : นักวิจัยเราจะไปหาคุณ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น.