ภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าเยี่ยมนักวิจัยคณะนิติศาสตร์
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “วิจัยสัญจร : นักวิจัยเราจะไปหาคุณ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00-17.00 น.