ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
วันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม SC 2218 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง