เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าเยี่ยมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “วิจัยสัญจร : นักวิจัยเราจะไปหาคุณ”
มีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานวิจัย และข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น