เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าเยี่ยมนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์วิทยาเขตสงขลา และวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “วิจัยสัญจร : นักวิจัยเราจะไปหาคุณ”
มีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานวิจัย และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น