โครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการทำงานในภาพรวมของโครงการการบริหารจัดการน้ำ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 2
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา