โครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 7 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ม.ทักษิณ พัทลุง