เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม. ทักษิณ จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
การประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีพ.ศ.2560-2569
ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตรอร์ วข. สงขลา และห้อง IT106 สำนักคอมพิวเตอร์ วข. พัทลุง
โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัย และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวคิดต่างๆ ด้านวิจัย
เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นำมาสู่การพัฒคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน