โครงการฝึกอบรม การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง