การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการสืบค้นและยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง