สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัย โครงการ 3 เพื่อ 9 เรารักษ์น้ำ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559