การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (ศก 231)