สถาบันวิจัยแและพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2559 - 4 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง