สถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในงาน วันชาวสวนประจำปีและของดีศรีบรรพต ครั้งที่ 16 (งานวันชาวสวนที่เขาปู่)
โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา นำเสนอให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง