เมื่อวันที่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016)
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวทีระดับชาติ
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอภายใต้ประเด็น : งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปกรรม และการศึกษา
ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ คือ
ผลงานวิจัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (3 เพื่อ 9 เรารักษ์น้ำ)
หัวหน้าแผนงานวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
และได้รับรางวัล Bronze Award ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท