สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย เข้าร่วมงาน IP Fair 2016 ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางให้นักประดิษฐ์ ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ หรือผู้ส่งออก
โดยมีผลงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจำนวน 2 ผลงาน
1. สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยการตกอย่างอิสระในแนวดิ่ง เลขที่อนุสิทธิบัตร 11326 โดย นายศุภกร กตาธิการกุล
2. ชุดสังเคราะห์ทองคำนาโน โดยใช้ทองคำเปลว เลขที่อนุสิทธิบัตร 10117 โดย ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์