เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น. ที่ผ่านมา
สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หลักการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ขั้นตอนการเตรียมบทความวิจัย (manuscript) จำนวน 42 คน.