ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559
ณ ห้องเรียน วสก.1205 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และชุมชนต้นแบบบ้านดอนนูด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ. วิเชียร ชูเสมอ อดีตประธานเครือข่ายวิจัย สกอ. ภาคใต้ตอนบน วิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ เทคนิคกระบวนการวิจัยชุมชน/เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านงานวิจัยชุมชน พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement)