โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอ / ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมภูบรรทัด บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง