โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสุดสาคร โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา