การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559
“บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (Integrating Research into the Society)”
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บุรี ศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

website: http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/TSUCONFERENCE26/home.php