โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“นักวิจัย ม.ทักษิณ พบแหล่งทุนวิจัย ครั้งที่ 1 : Newton Mobility Programme”
วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมSC 216 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมทานตะวัน (SC1218) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง