รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณาจารย์ และบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงทุนอุดหนุนการวิจัย และพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1