โครงการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปการทำงานในภาพรวมของโครงการระยะที่ 1
ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 2559 ณ บ้านหน้าเกาะ บลืสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง