สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โดยมี รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์