โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การสัมมนาทางวิชาการ “จรรยาบรรณและข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access”
วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง