การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ (Road map) ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560-2569
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง SC 215 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา